Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Funder Løbeklub onsdag d. 22. marts kl. 20.00 i klubbens lokaler.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da klubben serverer en sandwich og vand. Tilmeldingen skal ske skriftligt til formanden senest fredag den 17. marts.
Ethvert medlem, som ikke møder op, kan efter generalforsamlingen få udleveret et eksemplar af regnskabet.

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne er som følger:

 1. Valg af dirigent
  –  Bestyrelsen foreslår Orla Korsholm
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  –  v/klubbens formand Annette Thorsager
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  –  Bestyrelsen fremsætter nedennævnte forslag til ændring af foreningens      vedtægter:Pkt. 7, litra 3: Ændres til: Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.

  Pkt. 9, afsnit 2: Ændres til: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dette gælder dog ikke i væsentlige øknomiske spørgsmål, hvor der kræves fuld enighed blandt bestyrelsens medlemmer. Klubbens daglige og normale driftsmæssige dispositioner er ikke omfattet af sidstnævnte bestemmelse.

  Pkt. 9, sidste afsnit: Ændres til: Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er tilstede. Et fraværende medlem kan repræsenteres ved en af de øvrige medlemmer ved fuldmagt. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger og handlinger.

  Pkt 12, overskrift: Ændres til: Valg af revisor.

  Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  –  Et af bestyrelsesmedlemmerne er hvert år på valg. Lone Busk er på valg i år, og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Tina Zeh vælges som nyt medlem.
 6. Valg af revisor
  –  Bestyrelsen foreslår genvalg af Orla Korsholm
 7. Eventuelt

Silkeborg, marts 2017
Bestyrelsen i Funder Løbeklub